IT engineer - QA

The company is 100% invested from Japan

 Ho Chi Minh                       1500$

Ứng tuyển

Bridge Engineer

The company is 100% invested from Japan

 Ho Chi Minh                       2500$

Ứng tuyển

Technical Manufacturing Leader

The company is 100% invested from Japan

 Hai Phong                          900$

Ứng tuyển

2D Anime/Manga Artist

The company is 100% invested from Japan

 Ho Chi Minh                       900$

Ứng tuyển

2D Animation Designer

The company is 100% invested from Japan

 Ho Chi Minh                       900$

Ứng tuyển

Game Programmer

The company is 100% invested from Japan

 Ho Chi Minh                       900$

Ứng tuyển

Nhân viên nghiên cứu thị trường

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               2000$

Ứng tuyển

Giám đốc kinh doanh - dự án

 Công ty 100% vốn đầu tư Việt Nam

 Hồ Chí Minh                       Thỏa thuận

Ứng tuyển