Part Development Staff - Purchasing Team

The company is 100% invested from Korean

 Hai Duong                          Negotiate

Ứng tuyển

Production Planning- ECO Management Staff

The company is 100% invested from Korean

 Hai Duong                          Negotiate

Ứng tuyển

Warehouse Staff

The company is 100% invested from Korean

 Hai Duong                          Negotiate

Ứng tuyển

Manufacturing Engineer

The company is 100% invested from Korean

 Hai Duong                          Negotiate

Ứng tuyển

Manufacturing Quality Engineer

The company is 100% invested from Korean

 Hai Duong                          Negotiate

Ứng tuyển

Security Management Manager

The company is 100% invested from Korean

 Hai Duong                          Negotiate

Ứng tuyển

Chủ quản hành chính

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hồ Chí Minh                       Thỏa thuận

Ứng tuyển

Nhân viên Logisticss

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               Thỏa thuận

Ứng tuyển