Lập trình viên Game

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                                650$

Ứng tuyển

Nhân viên kế hoạch sản xuất

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hải Dương                          Thỏa thuận

Ứng tuyển

Sales Executive

The company is 100% invested from Japan

 Ha Noi                               Negotiate

Ứng tuyển

Nhân viên Iso

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hải Dương                          Thỏa thuận

Ứng tuyển

Nhân viên phòng kỹ thuật

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hải Dương                          Thỏa thuận

Ứng tuyển

Quản lý sản xuất

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               Thỏa thuận

Ứng tuyển

Nhân viên Kinh doanh

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Bình Dương                        Thỏa thuận

Ứng tuyển

Nhân viên kinh doanh

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               1500$

Ứng tuyển