Phó phòng chất lượng

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               1500$

Ứng tuyển

Nhân viên sản xuất mảng báo giá

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               650$

Ứng tuyển

Nhân viên kinh doanh

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               650$

Ứng tuyển

Nhân viên hành chính- quản lý bếp ăn tập thể

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               650$

Ứng tuyển

Nhân viên xuất nhập khẩu

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hải Dương                          500$

Ứng tuyển

Nhân viên kế toán

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hải Dương                          500$

Ứng tuyển

Trưởng bộ phận sản xuất

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hưng Yên                         1500$

 
Ứng tuyển

Nhân viên kế hoạch sản xuất

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Bình Dương                        700$

Ứng tuyển